29 maja 2019

Białe certyfikaty

Oferujemy wykonanie audytu efektywności energetycznej oraz przygotowanie wniosku o wydanie białych certyfikatów (na podstawie tego audytu) do Urzędu Regulacji Energetyki.

Świadectwa Efektywności Energetycznej  (zwane również białymi certyfikatami) pozwalają uzyskać dodatkowe finansowanie inwestycji w poprawę efektywności energetycznej.

Wartość świadectwa podlega notowaniom giełdowym na Towarowej Giełdzie Energii. Dlatego nie da się jej precyzyjnie określić. Natomiast historia pokazuje, że wartość ta zwykle jest niewiele niższa niż określona w ustawie tzw. opłata zastępcza.

Wartość opłaty zastępczej rośnie od 2017r. na 1500zł/tonę oleju ekwiwalentnego. W następnych latach ma rosnąć o 5% rocznie. Można się zatem spodziewać również wzrostu wartości świadectw.

Definicję i przybliżone przeliczenie oszczędności energii lub paliwa na tony oleju ekwiwalentnego podaje tabela:

Białe certyfikaty

Ustawa o efektywności energetycznej z 20.05.2016 upraszcza drogę do uzyskania świadectw efektywności energetycznej. Obecnie nie ma już przetargów na świadectwa efektywności energetycznej.

Art. 20 pkt 3 mówi:

Świadectwo efektywności energetycznej wydaje Prezes URE na wniosek podmiotu:

 • u którego będzie realizowane przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia tego samego rodzaju służące poprawie efektywności energetycznej, albo
 • upoważnionego przez podmiot, o którym mowa w pkt 1.

Do wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej należy dołączyć audyt efektywności energetycznej.

Art. 22. 1. Prezes URE wydaje świadectwo efektywności energetycznej, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej. Do wydawania świadectw efektywności energetycznej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) o wydawaniu zaświadczeń.

Art. 23. 1. Podmiot, któremu wydano świadectwo efektywności energetycznej, sporządza audyt efektywności energetycznej potwierdzający uzyskanie planowanej oszczędności energii finalnej z zakończonego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej.

Nie sporządza się audytu efektywności energetycznej, o którym mowa w ust. 1, dla przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej, których realizacja została zakończona, jeżeli dla tego przedsięwzięcia lub tych przedsięwzięć zaplanowano osiągnięcie oszczędności energii finalnej w ilości nieprzekraczającej równowartości 100 ton oleju ekwiwalentnego średnio w ciągu roku.

Art. 20. 1. definiuje świadectwo efektywności energetycznej:

Potwierdzeniem planowanej do zaoszczędzenia ilości energii finalnej wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej, o których mowa w art. 19 ust. 1, jest świadectwo efektywności energetycznej.

Lista przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej jest określona w art. 19:

Art. 19. 1. Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć:

 • izolacja instalacji przemysłowych
 • przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
 • modernizacja lub wymiana:
  • oświetlenia,
  • urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych, lub telekomunikacyjnych, lub informatycznych,
  • lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła w rozumieniu art. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów,
  • modernizacja lub wymiana urządzeń przeznaczonych do użytku domowego
 • odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych
 • ograniczenie strat:
  • związanych z poborem energii biernej,
  • sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
  • na transformacji,
  • w sieciach ciepłowniczych,
  • związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych
 • stosowanie, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. − Prawo energetyczne, lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Art. 20 pkt 2 narzuca ograniczenia w wydawaniu świadectw:

Świadectwo efektywności energetycznej nie przysługuje dla przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju, służących poprawie efektywności energetycznej:

 • jeżeli na ich realizację przyznano:
  • premię termomodernizacyjną w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków ,
  • pomoc inwestycyjną, w przypadku gdy przyznanie tego świadectwa spowoduje przekroczenie dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej na to przedsięwzięcie lub te przedsięwzięcia, przyjmując, że wartość praw majątkowych wynikających z tych świadectw stanowi iloczyn kwoty 1500 zł za tonę oleju ekwiwalentnego oraz ilości energii finalnej, o której mowa w ust. 4 pkt 2 lit. b;
 • jeżeli w wyniku ich realizacji uzyskuje się oszczędność energii w ilości mniejszej niż 10 ton oleju ekwiwalentnego średnio w ciągu roku
 • określonych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 15 ust. 1
 • zrealizowanych w celu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1.

Należy tu wyjaśnić, że:

 • oznacza to, że jeśli nie nastąpi przekroczenie dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej, podmioty, które dostały już premię termomodernizacyjną lub pomoc inwestycyjną mogą wystąpić o świadectwa efektywności energetycznej. Prawo to nie przysługuje tylko w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej.
 • dotyczy firm produkujących i dystrybuujących energię.