19 lipca 2019

Audyt efektywności energetycznej (energetyczne) budynku

Istnieje wiele sposobów, aby zadbać o skuteczne ograniczenie kosztów zużycia energii w domu lub przedsiębiorstwie. Warto jednak upewnić się, że przeprowadzone modernizacje czy instalacje nowych rozwiązań, są skuteczne i jak najlepiej spełniają swoje zadanie. O ich wydajności można się przekonać, przeprowadzając audyt efektywności energetycznej. Cała procedura jest niezbędna przydatna, aby zyskać pewność, że firma robi wszystko, by efektywnie używając energię chronić też środowisko. Audyt efektywności energetycznej jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o wydanie świadectw efektywności energetycznej często nazywanych białymi certyfikatami.

Współcześnie audyty energetyczne to jeden z wielu punktów na liście procedur wykonywanych przed termomodernizacją nieruchomości. Sprawdzając efektywność energetyczną, można szybko zidentyfikować wszelkie problemy i natychmiast przystąpić do ich naprawy. Zużycie energii na ogrzewanie czy utrzymywanie pracy linii produkcyjnej zostanie zoptymalizowane, co pozwoli znacząco ograniczyć koszty prowadzenia działalności.

I. Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku dotyczy wyłącznie energii cieplnej na potrzeby ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej. Wykonywany jest w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Celem audytu energetycznego jest odpowiedź na pytania:

 • Jakie jest obecne zużycie energii i gdzie są główne straty energii (np. przez strop, ściany, okna, wentylację) itd.? Określana jest też sprawność instalacji c.o. i c.w.u. gdyż to także daje możliwość modernizacji.
 • Jakie są możliwe technicznie metody modernizacji oraz jej warianty ? Np. stary kocioł węglowy można wymienić na: gazowy kondensacyjny, kocioł na biomasę, pompę ciepła itd. Zatem, w tym przypadku, audyt energetyczny wskazuje, że najlepszą metodą modernizacji może być wymiana na nowe urządzenie grzewcze, a wariantami są różne kotły lub pompa ciepła. Podobnie przy wymianie okien rozważane są różne opcje. Przy dociepleniach można rozpatrywać inne warianty oparte o rozmaite materiały izolacyjne.
 • Jaki jest koszt energii wg aktualnych cen dla każdego przedsięwzięcia?
 • Jaka jest ekonomiczna opłacalność rozwiązań, czyli koszt modernizacji obliczonych rocznych oszczędności oraz czas zwrotu inwestycji?
 • Jakie jest zapotrzebowanie na energię po modernizacji?
 • Który wariant modernizacji jest optymalny? Tzn. obejmuje wszystkie opłacalne ekonomicznie działania oraz mieszczące się w kwocie przeznaczonej przez inwestora na wykonanie zadania.
 • Czy po tych działaniach modernizacyjnych zostanie osiągnięta minimalna oszczędność energii określona w przepisach?

Kategorie zużycia prądu

Audyt energetyczny pozwala zatem na określenie, jak najefektywniej zainwestować w termomodernizację, a jego koszt w stosunku do wartości ewentualnej, chybionej inwestycji zrobionej bez audytu, jest niewielki.

Audyt energetyczny jest pomocny przy wnioskach o dotację np. w programie Czyste Powietrze.

Jego przeprowadzenie warto powierzyć doświadczonym specjalistom z firmy ECO-DORADZTWO. Na stanowisku audytorów zatrudniani są wysoko wykwalifikowani specjaliści, mający wykształcenie wyższe techniczne. Ich dodatkowym atutem jest fachowa wiedza oraz dogłębna znajomość aktualnych przepisów prawnych, jak również specyfiki branży energii odnawialnych.

Audyt energetyczny sporządza się na podstawie Ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (z późniejszymi zmianami) wraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Przykład:

W sytuacji, gdy modernizacja energetyczna budynku ma objąć swoim zakresem wszelkie zużycie energii, w tym np. elektrycznej (częsty przypadek, jeśli przewiduje się fotowoltaikę i wymianę oświetlenia oraz modernizację klimatyzacji), należy wykonać :

II. Audyt efektywności energetycznej

Przeprowadzane przez ECO-DORADZTWO audyty efektywności energetycznej sporządzane są wg Ustawy o efektywności energetycznej z 20.05.2016 r. i wydanego na jej podstawie Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Audyty efektywności energetycznej można wykonać dla budynku, ale też w wielu innych przypadkach np. modernizacji instalacji przemysłowych, wymiany sieci cieplnych i elektroenergetycznych, stacji transformatorowych, zastosowania OZE, kogeneracji, itp. Audyty efektywności energetycznej w zakresie energii cieplnej na potrzeby ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej wykonuje się wg tych samych zasad określonych w przepisach dotyczących audytu energetycznego budynku.

Ponadto rozporządzenie Ministra Energii pozwala na:

 • wykonanie audytu dowolnego budynku zużywającego energię np. produkcyjnego, magazynowego, biurowego itd. a nie tylko budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.
 • wykonanie obliczeń dotyczących oszczędności energii i efektywności jej wykorzystania w budynku np. klimatyzacji, oświetlenia, wind, zastosowania fotowoltaiki itd.
 • wykonanie analizy możliwych oszczędności wynikających z modernizacji innych urządzeń np. maszyn i urządzeń w przemyśle, urządzeń biurowych, takich jak sprzęt komputerowy, wyposażenia sklepów np. lady i szafy chłodnicze, itd.

Zatrudniani przez ECO-DORADZTWO specjaliści przeprowadzają audyty efektywności energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, bazując na dokładnej analizie danych źródłowych. Wszystkie nasze działania dopasowujemy do indywidualnych potrzeb klienta.

Przykład: Audyt efektywności energetycznej – Hala Sportowa Jaskółka w Tarnowie

Po co przeprowadzać audyt efektywności energetycznej?

Audyt efektywności energetycznej warto wykonać przed rozpoczęciem prac związanych z termomodernizacją budynku. Dzięki temu możliwe jest określenie zakresu niezbędnych renowacji i zmian, jak również wyznaczenie niezbędnych parametrów technicznych. Pozwala to przygotować wszystkie niezbędne plany dostatecznie wcześnie, by bez trudu znaleźć optymalne rozwiązania.

Dzięki niezależnemu audytowi efektywności energetycznej i przeprowadzonym w jego wyniku modernizacjom można znacząco obniżyć koszty eksploatacji budynku. Ogrzewanie czy klimatyzacja staną się znacznie wydajniejsze oraz przestaną generować wysokie koszty. Oszczędności można uzyskać też na oświetleniu. Ma to ogromne znaczenie pod wieloma względami – od wizerunku firmy, przez utrzymanie nieruchomości, aż po komfort pracowników. Kompleksowy audyt pozwoli zdecydować, czy konkretne aspekty powinny zostać poprawione, czy może raczej ich modernizacja pozostanie bez znaczącego wpływu na koszty utrzymania.

III. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

W przypadku gdy wystarcza wykonanie obliczenia aktualnego zużycia energii przez budynek, bez określania przewidywanych modernizacji, obliczenia można wykonać w postaci świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Świadectwa wykonywane są na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.
o charakterystyce energetycznej budynków oraz związanego z ustawą Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Świadectwa są wymagane ustawowo w przypadku budynków użyteczności publicznej oraz wynajmu i sprzedaży budynków i lokali np. mieszkań.

Ustawa określa jednak wyjątki (Art. 3 pkt. 4 ) :

 • Obowiązki w zakresie sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej nie dotyczą budynku:
  • podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  • używanego jako miejsce kultu i do działalności religijnej;
  • przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
  • mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
  • wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2;
  • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2∙rok).

Kiedy wykonać audyt efektywności energetycznej?

Przeprowadzenie dokładnego audytu energetycznego jest wymagane od dużych firm, jednak bez przeszkód mogą wykonać go także mniejsze przedsiębiorstwa, których celem jest uzyskanie białego certyfikatu lub zgody na dofinansowanie modernizacji siedziby czy zakładu pracy. Wybór odpowiedniego momentu leży oczywiście po stronie właściciela działalności, jednak warto pamiętać, że najlepiej przeprowadzać audyt przed wykonaniem projektu technicznego modernizacji energetycznych, a tym bardziej przed podjęciem prac modernizacyjnych. Bez wątpienia dobrze jest też przeprowadzić audyt przed uruchomieniem w zakładzie nowej linii produkcyjnej, wprowadzeniem nowych maszyn czy planując optymalizację wydajności pracy i zużycia energii.

Metodyka audytów efektywności energetycznej

Jak w przypadku każdej innej procedury kontrolnej, podczas audytu energetycznego konieczne jest wykorzystanie odpowiednich przyrządów oraz technik, aby uzyskać wiarygodne i miarodajne wyniki. Pierwszym krokiem niemal zawsze będzie inwentaryzacja sprzętu oraz procesów, aby ustalić, jakim aspektom funkcjonowania przedsiębiorstwa należy się przyjrzeć. Wówczas można przygotować plan, w którym uwzględniony zostanie pełen harmonogram prac – dzięki temu firma może nadal funkcjonować w czasie trwania audytu. Następnie zbierane dane pomiarowe, a ich wyniki zostają zamieszczone w raporcie. Po zakończeniu analiz następuje wdrożenie rozwiązań problemów generujących straty energetyczne.

Czas realizacji audytu

Pełna kontrola wszystkich procesów wykorzystujących energię może okazać się czasochłonna. W przypadku dużych przedsiębiorstw należy wziąć pod uwagę wiele czynników, które mogą na siebie wzajemnie wpływać, zwiększając tym samym czas potrzebny na przeprowadzenie pomiarów i analiz. Ma to miejsce na przykład na zaawansowanych liniach produkcyjnych czy w firmach posiadających kilka placówek. Z tego powodu przeprowadzenie audytu energetycznego zajmuje od kilku dni miesiąca do nawet kilku miesięcy. Przygotowanie odpowiedniego planu pozwoli jednak zminimalizować ten czas.

Koszt audytu efektywności energetycznej

Choć przeprowadzenie kompleksowego audytu efektywności energetycznej wiąże się z kosztami, to dzięki tej inwestycji firma może w przyszłości wiele zaoszczędzić. Cena będzie zależna przede wszystkim od rozmiarów przedsiębiorstwa i związanego z tym zużycia energii ilości oddziałów itp, co ma bezpośredni związek z czasem, jaki należy poświęcić na wykonanie audytu. Aby przyspieszyć cały proces i tym samym ograniczyć wydatki, warto przedstawić audytorom pełną dokumentację techniczną i dane o zużyciu energii, co znacząco ułatwi i usprawni ich pracę.

Kategorie energetyczne zużycia prądu
Firmy, które skorzystały z naszych usług to między innymi:

 

2021/04/14 – 2021/04/29 Audyt efektywności energetycznej pn.”Termomoder-nizacja łaźni górniczej nr2 w Tauron Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie” Tauron Wydobycie SA ul.Grunwaldzka 37

43-600 Jaworzno

2021/02/04- 2021/05/18 Audyt energetyczny przedsiębiorstwa ZET-Transport Sp. z o.o. ZET-Transport Sp. z o.o.

ul. Flisaków 1

33-300 Nowy Sącz

2021/04/02 – 2021/06/02 Audyt energetyczny przedsiębiorstwa SOFTSYSTEM w Rzeszowie ON Sp. z o.o. ul. Hetmańska 13

35-045 Rzeszów

2021/05/14 2021/07/23 Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

VEKA Polska Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 71, Skierniewice

Sokołowski GS Energia Trzcinica536, 38-207 Przysieki
2021/05/13- 2021/07/30 Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Blachotrapez Sp. z o.o. Rabka, ul. Kilińskiego 49a

Sokołowski GS Energia Trzcinica536, 38-207 Przysieki
2021/05/13 – 2021/07/30 Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Techmatik Sp. z o.o. ul.Żółkiewskiego 131/133, Radom

CertyNergia Polska Sp. z o.o. ul. Wiślana 8, 00-317 Warszawa
2021/08/04 – 2021/08/04 Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Pogotowie Ratunkowe w Legnicy ul. Dworcowa 7

Pogotowie Ratunkowe w Legnicy

ul. Dworcowa 7

59-220 Legnica

2021/05/12- 2021/08/31 Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Szpital na Wyspie, Żary

Szpital na Wyspie

ul. Pszenna 2

68-200 Żary

Referencje naszych klientów

Więcej referencji