19 lipca 2019

Audyt efektywności energetycznej (energetyczne) budynku

I. Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku dotyczy wyłącznie energii cieplnej na potrzeby ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej. Wykonywany jest w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Celem audytu energetycznego jest odpowiedź na pytania:

 • Jakie jest obecne zużycie energii i gdzie są główne straty energii (np. przez strop, ściany, okna, wentylację) itd.? Określana jest też sprawność instalacji c.o. i c.w.u. gdyż to także daje możliwość modernizacji.
 • Jakie są możliwe technicznie metody modernizacji oraz jej warianty ? Np. stary kocioł węglowy można wymienić na: gazowy kondensacyjny, kocioł na biomasę, pompę ciepła itd. Zatem, w tym przypadku, audyt energetyczny wskazuje, że najlepszą metodą modernizacji może być wymiana na nowe urządzenie grzewcze, a wariantami są różne kotły lub pompa ciepła. Podobnie przy wymianie okien rozważane są różne opcje. Przy dociepleniach można rozpatrywać inne warianty oparte o rozmaite materiały izolacyjne.
 • Jaki jest koszt energii wg aktualnych cen dla każdego przedsięwzięcia?
 • Jaka jest ekonomiczna opłacalność rozwiązań, czyli koszt modernizacji obliczonych rocznych oszczędności oraz czas zwrotu inwestycji?
 • Jakie jest zapotrzebowanie na energię po modernizacji?
 • Który wariant modernizacji jest optymalny? Tzn. obejmuje wszystkie opłacalne ekonomicznie działania oraz mieszczące się w kwocie przeznaczonej przez inwestora na wykonanie zadania.
 • Czy po tych działaniach modernizacyjnych zostanie osiągnięta minimalna oszczędność energii określona w przepisach?

Kategorie zużycia prądu

Audyt energetyczny pozwala zatem na określenie, jak najefektywniej zainwestować w termomodernizację, a jego koszt w stosunku do wartości ewentualnej, chybionej inwestycji zrobionej bez audytu, jest niewielki.

Audyt energetyczny jest pomocny przy wnioskach o dotację np. w programie Czyste Powietrze.

Jego przeprowadzenie warto powierzyć doświadczonym specjalistom z firmy ECO-DORADZTWO. Na stanowisku audytorów zatrudniani są wysoko wykwalifikowani specjaliści, mający wykształcenie wyższe techniczne. Ich dodatkowym atutem jest fachowa wiedza oraz dogłębna znajomość aktualnych przepisów prawnych, jak również specyfiki branży energii odnawialnych.

Audyt energetyczny sporządza się na podstawie Ustawy z 28 października 2020 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (z późniejszymi zmianami) wraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Przykład:

W sytuacji, gdy modernizacja energetyczna budynku ma objąć swoim zakresem wszelkie zużycie energii, w tym np. elektrycznej (częsty przypadek, jeśli przewiduje się fotowoltaikę i wymianę oświetlenia oraz modernizację klimatyzacji), należy wykonać :

II. Audyt efektywności energetycznej

Przeprowadzane przez ECO-DORADZTWO audyty efektywności energetycznej sporządzane są wg Ustawy o efektywności energetycznej z 20.05.2016 r. i wydanego na jej podstawie Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Audyty efektywności energetycznej można wykonać dla budynku, ale też w wielu innych przypadkach np. modernizacji instalacji przemysłowych, wymiany sieci cieplnych i elektroenergetycznych, stacji transformatorowych, zastosowania OZE, kogeneracji, itp. Audyty efektywności energetycznej w zakresie energii cieplnej na potrzeby ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej wykonuje się wg tych samych zasad określonych w przepisach dotyczących audytu energetycznego budynku.

Ponadto rozporządzenie Ministra Energii pozwala na:

 • wykonanie audytu dowolnego budynku zużywającego energię np. produkcyjnego, magazynowego, biurowego itd. a nie tylko budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.
 • wykonanie obliczeń dotyczących oszczędności energii i efektywności jej wykorzystania w budynku np. klimatyzacji, oświetlenia, wind, zastosowania fotowoltaiki itd.
 • wykonanie analizy możliwych oszczędności wynikających z modernizacji innych urządzeń np. maszyn i urządzeń w przemyśle, urządzeń biurowych, takich jak sprzęt komputerowy, wyposażenia sklepów np. lady i szafy chłodnicze, itd.

Zatrudniani przez ECO-DORADZTWO specjaliści przeprowadzają audyty efektywności energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, bazując na dokładnej analizie danych źródłowych. Wszystkie nasze działania dopasowujemy do indywidualnych potrzeb klienta.

Przykład: Audyt efektywności energetycznej – Hala Sportowa Jaskółka w Tarnowie

III. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

W przypadku gdy wystarcza wykonanie obliczenia aktualnego zużycia energii przez budynek, bez określania przewidywanych modernizacji, obliczenia można wykonać w postaci świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Świadectwa wykonywane są na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.
o charakterystyce energetycznej budynków oraz związanego z ustawą Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Świadectwa są wymagane ustawowo w przypadku budynków użyteczności publicznej oraz wynajmu i sprzedaży budynków i lokali np. mieszkań.

Ustawa określa jednak wyjątki (Art. 3 pkt. 4 ) :

 • Obowiązki w zakresie sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej nie dotyczą budynku:
  • podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  • używanego jako miejsce kultu i do działalności religijnej;
  • przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
  • mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
  • wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2;
  • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2∙rok).

Kategorie energetyczne zużycia prądu