19 lipca 2019

Audyty energetyczne

I. Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku dotyczy wyłącznie energii cieplnej na potrzeby ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej. Wykonywany jest w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Celem audytu energetycznego jest odpowiedź na pytania:

 • Jakie jest obecne zużycie energii i gdzie są główne straty energii np. przez strop, ściany, okna, wentylację, itd.? Określana jest też sprawność instalacji c.o. i c.w.u. gdyż to również daje możliwość modernizacji .
 • Jakie są możliwe technicznie metody modernizacji oraz jej warianty ? Np. stary kocioł węglowy można wymienić na: gazowy atmosferyczny, gazowy kondensacyjny, kocioł na biomasę, pompę ciepła itd. Zatem w tym przypadku metoda modernizacji to wymiana na nowy, a wariantami są różne kotły lub pompa ciepła. Podobnie przy docieplaniach i wymianie okien można rozpatrywać różne warianty oparte o rozmaite materiały dociepleniowe.
 • Jaki jest koszt energii wg aktualnych cen dla każdego przedsięwzięcia?
 • Jaka jest ekonomiczna opłacalność
 • rozwiązań, czyli koszt modernizacji obliczonych rocznych oszczędności oraz czas zwrotu inwestycji?
 • Jakie jest zapotrzebowanie na energię po modernizacji?
 • Który wariant modernizacji jest optymalny? Tzn. obejmuje wszystkie opłacalne ekonomicznie działania oraz mieszczące się w kwocie przeznaczonej przez inwestora na wykonanie zadania.
 • Czy po tych działaniach modernizacyjnych zostanie osiągnięta minimalna oszczędność energii określona w przepisach? Ponieważ przepisy podają też minimalne współczynniki przenikania ciepła dla przegród budowlanych poddawanych termomodernizacji, spełnienie tego warunku zwykle nie stanowi problemu.

Audyt energetyczny pozwala zatem na określenie, jak najefektywniej zainwestować w termomodernizację, a jego koszt w stosunku do wartości ewentualnej, chybionej inwestycji zrobionej bez audytu, jest niewielki.

Audyt energetyczny jest pomocny przy wnioskach o dotację np. w programie Czyste Powietrze.

Audyt sporządza się na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów ( z późniejszymi zmianami) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Przykład:

W sytuacji, gdy modernizacja energetyczna budynku ma objąć swoim zakresem wszelkie zużycie energii, w tym np. elektrycznej (częsty przypadek, jeśli przewiduje się fotowoltaikę i wymianę oświetlenia oraz modernizację klimatyzacji) należy wykonać :

II. Audyt efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej sporządzany jest wg Ustawy o Efektywności Energetycznej z 20.05.2016r. i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Audyt efektywności energetycznej można wykonać dla budynku, ale też dla innych instalacji np. przemysłowych, wymiany sieci cieplnych i elektroenergetycznych, stacji transformatorowych, zastosowania OZE, kogeneracji , itp.

Audyt efektywności energetycznej w zakresie energii cieplnej na potrzeby ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej wykonywany jest wg tych samych zasad określonych w rozporządzeniach dotyczących audytu energetycznego budynku.

Ponadto rozporządzenie Ministra Energii pozwala na:

 • wykonanie audytu dowolnego budynku zużywającego energię np. produkcyjnego, magazynowego, biurowego itd. a nie tylko budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.
 • wykonanie podobnych obliczeń dotyczących oszczędności energii dla pozostałego zużycia energii w budynku np. klimatyzacji, oświetlenia, wind, zastosowania fotowoltaiki, itd.
 • wykonanie analizy możliwych oszczędności wynikających z modernizacji innych urządzeń np. maszyn i urządzeń w przemyśle, urządzeń biurowych, takich jak sprzęt komputerowy, wyposażenia sklepów np. lady i szafy chłodnicze, itd.

Przykład: Audyt efektywności energetycznej – Hala Sportowa Jaskółka w Tarnowie

III. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

W przypadku gdy wystarcza wykonanie obliczenia aktualnego zużycia energii przez budynek bez określania przewidywanych modernizacji obliczenia można wykonać w postaci świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Świadectwa wykonywane są na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.
o charakterystyce energetycznej budynków oraz związanego z ustawą Rozporządzenia Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Świadectwa są wymagane ustawowo w przypadku budynków użyteczności publicznej oraz wynajmu i sprzedaży budynków i lokali np. mieszkań.

Ustawa określa jednak wyjątki (Art. 3 pkt. 4 ) :

 • Obowiązki te nie dotyczą budynku:
  • podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  • używanego jako miejsce kultu i do działalności religijnej;
  • przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
  • mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
  • wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2;
  • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2∙rok).