25 lutego 2021

FAQ – Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

  1. Co to jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

To działanie polegające na szczegółowych obliczeniach dotyczących poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oraz znalezieniu metod oszczędności energii w tym przedsiębiorstwie.

  1. Czemu służy audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa daje informację o obecnym zużyciu  energii w przedsiębiorstwie, metodach jej zaoszczędzenia, koszcie przeprowadzenia modernizacji, przewidywanych oszczędnościach rocznych i w okresie żywotności instalacji czasie zwrotu inwestycji, przewidywanym zużyciu energii po modernizacji, redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

  1. Czy przedsiębiorstwa mają obowiązek wykonania audytu?

Ustawa o efektywności energetycznej z 20.05.2016 r. (art.36 pkt 1) określa obowiązek przeprowadzania raz na 4 lata audytu energetycznego dużego przedsiębiorstwa (z wyjątkiem przypadków opisanych w art. 36 pkt 2).

  1. Kto może wykonać audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa może wykonać:

  1. podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu lub ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.

  2. ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy. Tu pojawia się problem: trudno udowodnić, że ekspert zatrudniony przez przedsiębiorcę nie jest zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy, skoro audyt obejmuje min. 90% zużycia energii, zatem prawie wszystko.

  1. Jakie są korzyści z wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

Dokonuje się analizy zużycia energii w przedsiębiorstwie, wskazuje się możliwe obszary modernizacji, ocenia się koszt wykonania tych przedsięwzięć oraz oszczędność energii po wdrożeniu modernizacji.

  1. Czy przedsiębiorca ma obowiązek zastosowania zaleceń z audytu?

Duże przedsiębiorstwa mają obowiązek wykonania audytu raz na cztery lata. Nie ma obowiązku zastosowania się do zaleceń modernizacyjnych wynikających z audytu.

W audycie autor wskazuje najkorzystniejsze metody oszczędności energii w przedsiębiorstwie. Natomiast przedsiębiorca sam ocenia, które z tych działań są dla niego najbardziej opłacalne i możliwe do wykonania.